Odměna za právní službu poskytovanou advokátkou je určována buď dohodou mezi advokátkou a klientem, dle právní a časové náročnosti právní služby. Není-li mezi klientem a advokátkou odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb advokátní tarif ve znění pozdějších předpisů. V případě dohodnuté smluvní časové odměny činí základní hodinová sazba za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby 1.200,- Kč. V případě právně složitějších případů může být stanovená až do výše 3.000,00 Kč.

V případě odměny stanovené, dle advokátních úkonů, účtovaných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., je odměna vypočtená podle počtu provedených úkonů právní služby v konkrétní právní věci. Za 1 úkon právní služby se považuje např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo v trestní věci obhajoby, porada s klientem, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu, sepis žádosti, sepis smlouvy, sepis dovolání, sepis ústavní stížnosti apod.

Smluvní odměnu lze dohodnout také jako odměnu paušální, a to pro klienty, kteří využívají služeb kanceláře pravidelně, a to v delším časovém období. Jedná se o pevně stanovenou odměnu za určité období, např. 1 měsíc, kdy jsou klientům poskytovány právní služby bez ohledu na rozsah v dohodnutém období. Výše paušálu je stanovena po dohodě s klientem dle oblasti výkonu služeb a počtu předpokládaných úkonů.