Kancelář poskytuje klientům služby v oblasti: občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, správního a trestního práva.

 

Občanské právo:

 • sepis smluv, např. smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení, aj.
 • rozbory smluv, jejich kontrola a příp. doplnění
 • vymáhání pohledávek soudní a mimosoudní cestou
 • vymáhání pohledávek v exekučním řízení
 • sepis smluv o převodu nemovitostí včetně zajištění advokátní úschovy při převodech nemovitostí a při jiných právních úkonech, sepis návrhů na katastr nemovitostí
 • sepis smluv o věcných právech k nemovitostem (zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena)
 • zastupování v řízení o určení vlastnického, zástavního či jiného práva
 • sepis nájemních smluv
 • sepis smluv o půjčce
 • zastupování při uplatňování nároků ze smluv, ze vzniklé škody
 • zastupování ve věci vydání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek, včetně sepisu žalob, zastupování v exekučním řízení
 • uplatňování nároků vůči státu z titulu nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu

Rodinné právo:

 • zastupování a sepis podání v řízení o rozvod manželství (sporný a nesporný rozvod)
 • zastupování a sepis podání v řízení o péči o nezletilé děti (střídává péče, společná nebo výlučná péče jednoho z rodičů, snížení, zvýšení výživného, styk s nezletilým a jeho rozšíření, zúžení vč. předběžných opatření)
 • konzultace, sepis žalob, sepis dohod, zastupování u soudu
 • zastupování v řízení o schválení právního úkonu za nezletilé dítě
 • zastupování při vypořádání společného jmění manželů, sepis dohod v případě nesporného rozvodu, sepis žalob a zastupování u soudu v případě sporného rozvodu
 • popírání otcovství, osvojení, apod.

Pracovní právo:

 • zastupování v řízení o určení neplatnosti skončení pracovního poměru včetně řízení o náhradu mzdy, o náhradu škody
 • sepis pracovních smluv, dohod, žalobních návrhů

Správní právo:

 • zastupování ve věci přestupků, např. proti občanskému soužití (před komisí vč. odvolacích řízení)
 • zastupování před katastrálním úřadem, živnostenským úřadem a ve zvláštních řízeních před správními orgány

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení (od fáze přípravného řízení u PČR, dále pak u soudů všech stupňů v rámci hlavních líčení, veřejných zasedání v rámci odvolání, apod., v řízení o dovolání, aj.)
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených a vymáhání jejich nároků
 • sepis stížností, odvolání, dovolání, žádostí o podmíněné prominutí zbytku trestu, propuštění z vazby, aj.